Spetsialistist juhiks I ja II


SPETSIALISTIST JUHIKS I OSA

Mis saab siis, kui alles eile olid oma ettevõttes turundusspetsialist või müügiesindaja, raamatupidaja või logistik ja täna pead sedasama meeskonda hakkama juhtima?
Millest alustada?
Kuidas peaks juhtima inimesi, kui pole veel kogemusi?
Millised on need juhi tegevused ja oskused, mis tagavad edu?
Kuidas toimetada edasi, kui oled loonud oma ettevõtte ja ühel hetkel on Sul 10 (või rohkem) inimest tööl?

Sellel koolitusel saad teada, kuidas vähese juhtimiskogemusega teadlikult tegutsedes oma juhi-eduloole alus panna.

Koolituse eesmärgid:

 • õppida mõistma juhtimise olemust ning juhi rolli ettevõttes ja meeskonnas;
 • selgitada välja juhtimise kõige olulisemad tegevused, eesmärgid ja ülesanded;
 • õppida analüüsima ennast juhina;
 • leida üles iseenda kui juhi „käekiri“ ja meetodid selle elluviimiseks;
 • osata toime tulla kriisisituatsioonides ja õppida märkama probleeme meeskonnas.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • juht, spetsialist, manager;
 • juhi ülesanded vs spetsialisti roll;
 • juhile omistatavad iseloomuomadused ja pädevused;
 • millised on peamised raskused ja väljakutsed juhi töös, kuidas neid ületada;
 • informatsiooni edastamise ja vastuvõtmise laadid ja vormid;
 • juht meeskonna eesotsas, meeskonnatöö väljakutsed ja peamised probleemid.

Koolitusele on oodatud:

 • alustavad ettevõtjad, kes ettevõtte kasvades peavad senisest rohkem võtma juhi vastutust ja täitma juhi rolli;
 • alustavad ja „noored“ juhid, kes on kasvanud spetsialistist juhiks oma organisatsiooni sees;
 • juhid, kes soovivad oma teadmisi täiendada.


SPETSIALISTIST JUHIKS II OSA

Kuidas juhina eesmärgistada ja mõõta iseenda ning oma organisatsiooni tegevust?

Spetsialistist juhiks II on jätk koolitusele Spetsialistist juhiks I ning see aitab praktiseerival juhil arendada oma juhtimisoskused järgmisele tasemele.

Juhi töö peamiseks sihiks on planeerida, kavandada, seada eesmärke ning vastustada nende täitmise eest. Enamasti ollakse keskendunud eelkõige finantsnäitajatele, nagu tulud-kulud, kasum, turuosa jms – kaotades fookuse tervikvaatelt.     

Ettevõtted ja organisatsioonid on keerukad mehhanismid, kus finantstulemused ning klientide rahulolu sõltuvad iga töötaja panusest. Kõige selle taustal peab organisatsioon olema hästi struktureeritud, edukalt juhitud ning suuteline olema ka innovaatiline, tulemuslik ja efektiivne. 

Seetõttu on võtmetähtsusega mitmed juhi oskused: 
– näha eesmärgistamisel ning tulemuste mõõtmisel kaugemale kasumist ja turuosast;
– mõjutada, mõõta ja tagasisidestada tulemuslikkust;
– hallata kogu tervikut unustamata ära peamisi ärilisi huve;
– oskus panna kõiki töötajaid mõistma nende rolli organisatsiooni toimimises.  

Lahendus peitub oskuslikus ja terviklikus eesmärgistamises – luues tervikvaate töötajatest, toodetest/teenustest, klientidest ja ettevõtte arengust. Alati ei piisa vaid sellest, et juht teab ja teadvustab endale seatud eesmärke. Lisaks on vaja teada ja osata luua seoseid, kuidas need eesmärgid on kooskõlas organisatsiooni kui terviku strateegilise arenguga. Mis on isiklike tööalaste eesmärkide roll suures pildis? Kuidas mõista organisatsiooni toimimist laiemalt, igale töötajale seatud eesmärkide taustal? Need ja paljud teised küsimused saavad koolituse käigus vastuse ning osalejad teavad, kuidas juhina mõista planeerimise ning kavandamise vajalikkust oma ettevõttes.

Koolituse eesmärgid:

 • anda terviklik ülevaade strateegilisest planeerimisest, eesmärgistamisest ja selle seotusest juhile pandud ootustega;
 • selgitada eesmärkide seadmise vajalikkust ning praktikat strateegilisel ja taktilisel tasandil;
 • õppida tundma ja kasutama Tasakaalus Tulemuskaardi (TTK) mudelit strateegilise juhtimise ja eesmärgistamise tööriistana;
 • rakendada TTK-d igapäevaelus eesmärkide seadmisel ja nende mõõtmisel.


Koolitusele on oodatud:              

 • spetsialistist juhiks I osa koolituse läbinud osalejad (aga see pole eeltingimus);
 • erinevate tasandite juhid nii avalikust kui ka erasektorist;
 • ettevõtjad, projektijuhid – kõik, kes puutuvad oma töös kokku eesmärkide seadmise, mõõtmise ja strateegilise planeerimisega.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid juhina edasi areneda, õppida kasutama erinevaid juhtimise „tööriistu“?
 • Kas tunned, et Sinu igapäevategevuse eesmärgistamine ning tulemuste mõõtmine vajab tähelepanu?
 • Kas soovid saada terviklikumat ning täpsemat ülevaadet oma organisatsiooni/üksuse tegevusest läbi selgete eesmärkide ning nende mõõtmise?
 • Kas tunned, et vajaksid uusi teadmisi planeerimise ja kavandamise valdkonnas?


Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab juhtimise kui tegevuse mõõtmise vajalikkust ja oskab seda siduda igapäevatööga;
 • oskab seada eesmärke nii iseendale kui ka oma juhitavale organisatsioonile või allüksusele;
 • oskab kasutada Tasakaalus tulemuskaardi mudelit planeerimise ja kavandamise tööriistana;
 • suudab luua seoseid eesmärkide, tegevuste ja tulemuste vahel;
 • oskab vaadata ettevõtte tegevust tervikliku mehhanismina.

Koolituse õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutamise, arutelude ja praktiliste ülesannete käigus. Iga osaleja saab koolitusel harjutada eesmärgistamist nii iseenda tegevuse mõõtmisel kui ka laiemalt organisatsiooni tasandil.