Ettevõttele väärtuse määramise põhjusi leiab mitmeid: kõige levinuimaks põhjuseks on ettevõtete ost-müük, aga ka nt mõne osaniku osa väljaostmine, vastupidiselt – uue osaniku liitumine, samuti ka krediidisaamisel pankade või investorite nõudel. Vahel võib olla sooviks ka lihtsalt oma „elutöö“ hindamine, kui palju minu loodud ettevõte väärt täna on.

Sõltumata eesmärgist, on ettevõtte väärtuse leidmiseks mitmeid võimalusi:

  • Kõige lihtsam ja õiglasem on see avalike ettevõtete puhul, mis on börsil noteeritud. Aga nende ettevõtete puhul enamasti turuhinnas küsimus ei olegi, pigem on analüüsi aluseks hinna õiglase suuruse teema. Kas ettevõtte aktsia on üle-või alahinnatud. Nn turumeetodi puhul on hindamismeetoditeks enamlevinud suhtarvud, nagu P/E, P/B jms.
  • Varade väärtusel põhinevad hinnangud. Eelduseks on kas asjaolu, et ettevõttele kuulub piisavas koguses ja väärtuses vara, millel endal on tuleviku rahavoogude seisukohalt väärtus või kasutatakse ka asendusväärtuse meetodit, kus ettevõtte väärtust hinnatakse selle nurga alt, kui palju maksaks samaväärse ettevõtte loomine olemasolevate varade alusel.
  • Tulevaste rahavoogude diskonteeritud meetod. Meetod põhineb asjaolul, et ettevõtte eesmärgiks on luua rahavoogu tulevikus, mistahes vara ta siis omab või valdkonnas tegutsetakse. Investor ostab nn „rahamasina“ ja selle hinnaks on ettevõtte võimekus toota tulevikus tulu.

Võtamegi vaatluse alla selle viimase, sest oma olemuselt on tegemist kõige enam kasutatava hindamismeetodiga ning seda saab rakendada eri suuruse ja eri tegevusvaldkonna ettevõtetele.

Diskonteeritud rahavoogude meetod tugineb järgmistele põhimõtetele:

  • Tuleb prognoosida 3-5 aasta tulevased rahavood
  • Tuleb leida raha ajaväärtuse kontseptsioonist tulenev nn väärtuse langus ehk diskonteerimistegur
  • Arvutada välja nn puhtad rahavood etteantud ajaperioodiks
  • Need tuua tänasesse päeva ja kokku liita

Meetodis kasutatakse niisiis vajalikke algandmeid, nagu tulevased tulud ja kulud, raha kasutamise hind wacc, puhtad rahavood äritegevusest (enamlevinud on nn rahavood ettevõttele ehk FCFF – free cash flow to firm) ja tuleb mõista ka diskonteerimise olemust ehk tänase väärtuse leidmise meetodid.

Vaatleme meetodit reaalse näite varal. Oletame, et meil on tegemist ettevõttega, mille väärtust soovitakse leida ja omanikud või investorid on suutelised prognoosima järgmise 5 aasta rahavoogusid. Miks just 5? Sest väljakujunenud tava kohaselt on 5 aastat see periood, mille jooksul on võimalik hinnata ettevõtte tegevust ette, sellest pikem periood võib harilikult olla liiga suure määramatuse astmega. Lisaks kasutatakse veel nn terminal aasta põhimõtet, see tugineb asjaolule, et ega ettevõtte tegevus pärast 5. aastat ei seisku, aga kuna prognoosimine läheb keerukamaks, siis fikseeritakse pärast eeldatavaid aastaid nn universaalne rahavoog, mis eeldatavasti võiks olla realistlik.

Ettevõtte tulud:

1.    aasta2.    aasta3.    aasta4.    aasta5.    aastaterminalaasta
100120130140150155

Ettevõtte tulud ei ole sama, mis rahavoog. Eelnimetatud puhas rahavoog FCFF leitakse valemiga 

FCFF=EBIT + amort – käibekapitali muutus-investeeringud * (1-tulumaksu määr)

Täiendame meie näidet nüüd muude andmetega:

 1.    aasta2.    aasta3.    aasta4.    aasta5.    aastaterminalaasta
Tulud100120130140150155
Kulud506060707080
amort101010101010
Käibekap muutus343434
Investeeringud põhivarasse-3-5000-4
EBIT405060607065
Tulumaks 20%      
FCFF5047,253,652,861,660

Järgmiseks on vaja leida diskontomäär ehk wacc, mille olemuseks on ettevõttesse kaasatud kapitali keskmine väärtus. Kui oletame, et ettevõtte kapital jaguneb 50%/50% oma-ja võõrkapitali vahel, ning eeldame, et laenu hind on 5% ning omakapitali hind 10%, siis wacc=(0,5*0,05)+(0,5*0,1)=7,5%

See viimane ongi diskonteerimisteguriks. Diskonteerimine tähendab oma olemuselt FCFF-ide toomist tänasesse päeva üldine valem on:

Lihtsam viis arvutusi teha, on kasutada MS Exceli funktsiooni PV

Kuna terminalaasta kujutab endast sisuliselt lõpmatut tuleviku rahavoogu, siis korrektse arvutuse tegemiseks eraldame korraks terminalaasta ja lisame selle väärtuse juurde hiljem.

Meie näites FCFF-ide tänane väärtus on diskonteerituna 7,5% määraga (va terminalaasta):

 1.    aasta2.    aasta3.    aasta4.    aasta5.    aasta
FCFF5047,253,652,861,6
PV46,540,843,239,543

Ettevõtte lõpliku väärtuse leidmiseks tuleb veel eraldi leida terminalaasta väärtus valemiga 

(terminalaasta rahavoog * ettevõtte kasvumäär)/(diskontomäär-kasvumäär)

ja seejärel ka see rahavoog diskonteerida.

Oletame lihtsuse huvides, et meie kasvumäär on 0%, siis omandavad rahavood järgmise kuju

 1.    aasta2.    aasta3.    aasta4.    aasta5.    aastaterminalaasta
FCFF5047,253,652,861,6800
PV46,540,843,239,543518,3

Ettevõtte lõplikuks väärtuseks kujuneb diskonteeritud rahavoogude summa (PV-d 1….terminalaasta): 770 (tuhat või miljonit eurot)