Ideekonkurss “Minu äriidee”

Äriplaani koostamise ja Ettevõtlusega alustamise koolituste käigus on minu poole pöördunud mitmed inimesed sooviga saada personaalset abi oma äriplaani kirjutamiseks ja äriidee lihvimiseks. Ilmselt on meie hulgas palju neid, kes n.ö. “sahtlisse” on oma äriideid kirjutanud kuid mingil põhjusel on siiani jäänud idee realiseerimata. Tavaliselt on põhjusteks asjaolud, et idee ei tundu veel küps olevat, napib teadmisi korraliku äriplaani kirjutamisel ning kindlasti on oma osa ka julguse puudumisel astumaks seda suurt sammu päris oma ettevõtte loomiseks.

Sellest  ajendatuna on mul Sulle ülekutse: Saada mulle oma äriidee ja selle lühikirjeldus. Loen kõik laekunud ideed läbi ning valin nende hulgast välja ühe kõige huvitavama ning potentsiaalikama idee ja aitan selle Sul ellu viia. Seda täiesti TASUTA. Pakkumine hõlmab:

 • äriidee analüüsi, selle “lihvimist” ja realiseeritavaks muutmist;
 • äriplaani kirjutamist ka siis enda tarbeks, potentsiaalsete investorite jaoks, pangast või EAS-ist/Töötukassast raha küsimiseks;
 • kõike äriidee realiseerimiseks vajalikke etappide analüüsi (turg, konkurendid, turundus, müük, finantsarvutused);
 • aitan ka ettevõtte loomisel ja vajadusel käimalükkamisel.

Sinu poolt on idee, soov ja tahtmine, vajadusel meeskond, vajalikud või võimalikud finantsid. Lisaks pakun välja, et koos ideed ellu viies loome ka FB-sse lehekülje, kus saame idee elluviimise käiku teistelegi tutvustada, luues sellega juba ette võimalikku kliendi/fännibaasi.

Ideekonkurss kestab alates tänasest kuni käesoleva aasta jaanipäevani, so. 24. juunini. Pärast seda löön konkursi lukku ja toimub ideede analüüs ja parima väljavalimine. Seega on võimalik juba aasta lõpuks kellelgi päris oma ettevõte käima lükata.

Kõigil teistel, kes samuti mulle oma soovi saatsid, saavad vajadusel minu abi oma ideede realiseerimisel, seda siis kokkuleppelise tasu eest, mis samuti saab olema “sõbrahinnaga”!

Oma idee kirjeldus ja kontaktandmed palun sisesta siia:

http://www.eformular.com/kristokrumm/ariplaaniideekonkurss.html

või saada mulle oma idee e-mailile: kristo.krumm@mail.ee

 

Kokkuvõte “Alustava ettevõtja koolituse” tagasiside uuringust

Kõik sai alguse 2011. aasta sügisel, kui TTÜ Tallinna Kolledzil õnnestus saada riigihanke korras kliendiks Eesti Töötukassa. Tegemist oli (ja on siiani)  Töötukassas arvel olevate töötute koolitusprogrammiga, mis sai nimeks “Alustava ettevõtja koolitus” ning mille sisuks on õpetada inimestele äriplaani kirjutamist eesmärgiga esitada valmis äriplaan Töötukassale oma ettevõtte alustamiseks vajaliku stardikapitali taotlemiseks.

Juba algusest ehitasime koolituse üles nii, et on üks põhiõppejõud, kes juhendab kursust algusest lõpuni, räägib äriplaanist ja ettevõtlusest algusest lõpuni ning võtab vastu ka äriplaanide kaitsmised. Lisaks temale on veel õppejõud/koolitajad, kes räägivad seadusandlusest, raamatupidamisest, töötervishoiust, toetustest meil ja mujal. Esimese grupi koolitajaks sain mina ning olen seda tööd teinud nüüd pea kaks aastat. Selle aja jooksul on minu käe alt läbi käinud ca 200 inimest.

Ajapikku hakkas joonistuma “muster” inimestest, kes koolitusele tulevad, samuti sai selgeks koolitatavate ootused ning tegelikkus – ehk kui paljudel äriplaan üldse valmib ning kui paljud ka Töötukassast raha saavad.  Umbes aasta pärast koolituse algust oli enam-vähem selge, et üldiselt võib koolitusel läbinute profiili kirjeldada umbes selliselt:

 • ca 70-80% kursusel käinutest saavad oma äriplaani ka reaalselt valmis, ehk kaitsevad selle meie juures ning äriplaan on ka esitamiskõlbulik Töötukassale;
 • umbes pooled, kes oma äriplaani valmis saavad, selle ka Töötukassale esitavad;
 • umbes 40% neist, kes äriplaani esitavad, Töötukassast ka toetuse saavad;
 • “keskmine” ettevõte on mikroettevõte, kus töötab 1-3 inimest, ehk enamalt jaolt on selle omanikule legaalseks palgateenimise kohaks;
 • “keskmine” ettevõte pakub mitmesuguseid teenuseid ja valdav on nn pehmete teenuste müük (ilu, koolitused, konsultatsioon, raamatupidamine jms);
 • “keskmine” ettevõte püsib umbes aasta

Et tegemist oli pelgalt ennustustega, siis selleks, et anda igale järgnevale grupile ülevaadet tegelikust pildist, otsustasingi teha väikese uuringu nende seas, kes minu koolituse juba läbinud ning kelledel osaliselt ka ettevõtjakogemus juba selja taga. Selleks palusin kõigil täita väike küsimustik, mida jagasin veebi vahendusel ning küsimused puudutasid neidsamu eeltoodud väiteid.

Mida siis tulemused näitasid?

 • kokku saatsin välja 194 meili, milledest tagasi põrkas 7. Neist vastas küsimustikule 87 inimest, mis teeb tagasisideks 47%;
 • vastanutest 75% olid oma äriplaani ka valmis saanud;
 • 29 inimest ehk 33% kõikidest vastanutest olid oma äriplaani Töötukassale esitanud, kuid siinkohal tuleb tunnistada, et mitmed, kes vastasid jaatavalt küsimusele kas äriplaani valmis, siis ei olnud nad veel jõudnud plaani Töötukassale ära saata. Kõigist neist, kes oma äriplaani valmis said teeb see 45%;
 • Neist, kes oma äriplaani ka esitasid, olid saanud Töötukassalt positiivse otsuse 12 inimest, ehk 14% kõikidest vastanutest. Neist, kes esitasid oma äriplaani (29 vastanut), 41% said positiivse vastuse Töötukassa poolt;
 • Küsimuse peale, miks äriplaan ei valminud, vastati etteantud vastusevariantidest kõige enam: Äriidee ei olnud lõpuni läbimõeldud. Toodi välja ka motivatsioonipuudust ja kartust, et äriidee sellisel kujul ei pruugi läbi lüüa. Osa vastanutest olid ka vahepeal hoopis palgatööle asunud.
 • Rõõm oli näha, et enamus vastanutest (92%) oleksid valmis koolitust ka oma sõbrale soovitama. Vaid 2 inimest vastasid siinkohal eitavalt ning 5 inimest jätsid sellele küsimusele vastamata.
 • Kuna küsisin ka vabas vormis tagasisidet ning ettepanekuid koolituse paremaks muutmisel, sain palju häid mõtteid, milledest osad on ka juba ellu viidud. Näiteks oleme koolituse jaganud vaheetappideks, kus äriplaan peab valmima osade kaupa. Oleme karmistanud reegleid, et äriplaani õigeaegselt valmiks. Kasutame võimalikult palju varasematel koolitustel osalenute kogemusi ning püüame kindlasti veelgi enam tähelepanu pöörata finantsaanalüüside ja -arvutuste osale koolitusel.
 • Ning lõpuks, millistel valdkondadel siis töötavad need värsked ettevõtjad, kes on oma äriplaanile riigipoolse toetuse saanud? Kokku oli erinevad ettevõtlusvaldkondi pea 40-50, neist rahasaajate hulka kvalifitseerusid: konsultatsioon, iluteenused, rõivatööstus, ehitusgeodeesia, maitsetaimede kasvatamine, jaekaubandus (kohvi), selvepesumaja, toitlustamine, ratsasport ja hobuste treenimine. Mitmed teenused kattusid, osad, nagu näha, on üsna eripärased.

Kuna tegemist oli vahekokkuvõttega, siis kindlasti tulemused muutuvad ajas pidevalt, kuid osa minu hüpoteesidest said siiski tõestust – nagu näiteks asjaolu, et 75% koolitusel osalenutest saavad äriplaani valmis, neist pooled selle ka esitavad ja neist 40% reaalselt raha ka saavad. Mis mind veel huvitab, on küsimus, kui kaua keskmine selliselt loodud ettevõte kestab? Töötukassa andmetel elavad kauem kui 1 aasta vaid 8% ettevõtetest! See on üsna väike protsent, kuid kui arvestada ettevõtete loomise ja eluea rusikareeglit (10-st 2 jõuab äriideest kaugemale ja elavad kauem, kui üks aasta), siis on tulemus tegelikkusele väga lähedal.

Kokkuvõttes tänan kõiki, kes võtsid vaevaks vastata ning kuna infot on küsitluse kohta rohkem, kui siia kirja sai, siis olen lahkesti nõus täiendavat infot asjast huvitatutele jagama.

e-kaubandusest meil ja mujal

Eesti e-kaubandus on üks omamoodi huvitav fenomen meie ülimalt internetiseeritud riigis. Ilmselt peab enamus eestimaalasi normaalseks, et meil on pea igal “põllul” ja “metsatukas” vaba internetiühendus ja et mobiiliga saab mitte ainult maksta vaid ka valimistel hääletada. Kuid selle vastandina on meie harjumus internetist kaupu ja teenuseid soetada ka Euroopa Liidu keskmise mõistes ääretult madal. Mõned numbrid: regulaarseid internetikasutajaid on Eestis 16–74-aastaste seas 73%, Euroopa Liidus keskmiselt 68%.  Internetikaubanduse kasutajaid aga oli Eestis 16–74-aastastest viimase aasta jooksul internetikaubandust kasutanud 21%, Euroopa Liidus keskmiselt 43%. 2011. aastal moodustas internetist kaupade ostmine kogu jaemüügist Eestis 1,5%, samas kui EL-is keskmiselt on see number üle 4%. Sellega oleme me kõige madalama internetist kaupade ostmisega “tegelev” riik Euroopa Liidus!

Seda fenomeni on mitme nurga alt uuritud, küll on seda teinud Eesti enda jaekaubanduse spetsialistd ja majandustegelased, samuti on oma sõna sekka öelnud ka välismaalased, kel kogemus muu maailma e-kaubandusest suurem. Peamiste põhjustena, miks me oleme nii kehvad internetis ostlejad, on toodud välja mu hulgas sellised asjaolud, nagu:

 • inimesed soovivad kaupa oma silmaga näha ja oma käega katsuda (huvitav, kas mujal seda siis teha ei soovita);
 • ostmine üle veebi ei ole usaldusväärne (arvestades meie internetilembust, peaks see mure küll tagaplaanil olema);
 • kuna Eestis on kauplusi palju ja nad on kaua lahti, siis pole otsest vajadust internetist osta, kogu vajamineva saab ka “pärispoest” kätte (aga internetikaubanduse üks “võlu” on seal pakutavate kaupade kõvasti soodsam hind, mis peaks olema “keskmisele” eestlasele üks peamine argument;
 • eestlased ei oma krediitkaarte, milleta e-kaupluses osta ei saa (tänapäeval pakuvad enamus e-poode võimalust tasuda ka pangalingiga ja/või krediitkaarti funktsioone omava deebetkaardiga. S.o pangakaart, millel on krediitkaardi väljanägemine ainult, et miinusesse minna ei saa);

Seega võiks öelda, et sügavalt põhjapanevaid takistusi peale lihtsalt harjumuste muutmise meie inimestel ei ole. Miski ei takistaks ka meil osta kaupu rohkem internetist.  Kuid ometi statistika näitab muud. Milles siis asi? Olen ise viimase paari kuu jooksul otsustanud asja lähemalt uurida ning teinud päris palju oste nii Eesti kui ka välismaistest e-poodidest. Ja mis on minu tulemused ja tähelepanekud:

 • Eesti e-poodid valik on pehmelt öeldes nigel. Enamus kaupu kannavad kirjasid “müüdud” või siis pole vastavat numbrit vt Membershop;
 • Eesti e-poed pole mitte e-kauplused oma kontseptsioonilt vaid kaupluste kodulehed. Hinnad ei erine karvavõrdki “pärispoest” ja see ei pane mind küll mingil moel soovitud kaupa just e-poest ostma;
 • kaupade kohaletoimetamine on Eesti e-poodidest nädalate võrra pikem kui välismaistes, samas on kohaletoomise hinnad meil soodsamad;
 • see ei ole just väga nutikas äri, mida viljeleb oooLala.ee – kus ostutellimused kogutakse kokku ja siis kuskil kuu aja pärast saabub kaup!
 • ja mis põhiline – kaks korda järjest (küll erinevatest poodidest) tellides, olen saanud pärast kahenädalast ootamist teate “Vabandame, aga kaupa ei saanud Teile tellida, kuna see oli otsas “vms. Halloo!!! Internetis ei saa kaup kunagi otsa. Kas e-poodide pidajad seda veel kuulnud ei ole. Kui saab otsa, tehakse Hiinas järgmiseks päevaks kohe uus valmis.

Seega siis osutusid minu kogemustel takistuseks hoopis sellised tegurid, nagu kauba väike valik, kättesaadavuse puudumine, kallis hind, kohaletoomise kiirus. Kui nüüd mõni Eesti internetipoe juht või omanik juhtub minu kirjatükki lugema, siis mõelgu selle peale, mis on e-poe kontseptsioon. Minu silmis on see piiramatu kaubavaliku ja piiramatu kogusega ostukoht, kus kaup laekub paari päeva jooksul ja hinnad on odavamad kui seda pärispoes. Kui need tingimused täidetud ei ole, siis ilmselt ei hakka meie e-poed niipea oma äris pärispoodidele konkurentsi pakkuma. Ja kõike raha ju välismaale ka viia ei tahaks.

Lõpuks soovitan vaadata üht videot, kuidas mujal maailmas e-äri tehakse!

 

 

 

Osale uuringus

Tegelen oma teadustöö raames tarbijate ostukäitumise uurimisega e-kaubanduse valdkonnas ning sellega seoses palun ka Sinu abi alljärgnevale küsimustikule vastamisel. Oled sobilik vastama, kui oled viimase aasta jooksul vähemalt korra teinud mõne ostu e-kauplusest, oled ostnud internetist voutcheri, soetanud lennukipileteid või broneerinud hotellikohti aga ka kindlustuspoliisi sõlmimine või mõne muu teenuse soetamine interneti vahendusel läheb uuringu alla.

Saadud andmeid kasutan vaid uurimistööks ja need jäävad rangelt anonüümseks ning soovi korral olen valmis uurimistulemusi hiljem kõigiga ka jagama.

Link uuringule avaneb siit

Kauplemisseminar: Tehnilise analüüsi metoodika finanantsturgudel

Kutsun taas kõiki investeerimishuvilisi ühepäevasele TASUTA seminarile “Tehnilise analüüsi metoodika finantsturgudel”. Seminar leiab aset 17. aprillil kl 17.30 – 20.00 Park Inn Radisson Central hotellis Narva mnt 7c.

Käsitleme järgnevaid teemasid:

Tehniline vs fundamentaalne analüüs
Mis on tehnilise analüüsi eeldused?
Mis on trendianalüüs, kujundid, toetus- ja vastupanutasemed?

Jagame ka praktilisi nõuandeid, kuidas luua või parendada oma kauplemisstrateegiat. Seminarile on oodatud eelkõige kauplejad, kes on finantsturgudel juba esimesed tehingud teinud ning soovivad olemasolevaid teadmisi edasi arendada.

Kui soovid koolitusel osaleda, saad registreerida siit. Kohtade arv on piiratud!

Millisel koolitusel osaleksin meelsasti?

Ilmselt on paljud meie seast osalenud erinevatel koolitustel või konverentsidel/seminaridel/infopäevadel. Mõnele on mindud vabatahtlikult, mõni on tööandja korraldatud, mõne satub ka pooleldi juhuslikult. Nii, nagu koolitustel osalemine, on erinevad ka tulemused, mis koolituselt saadakse. Mõne mõju kestab kauem, mõni koolitus paneb õlgu kehitama, mõni annab mõtteainet, mõni tekitab uusi küsimusi. Täpselt samuti olen ka mina osalenud väga paljudel erinevatel koolitustel ning vahel tekkib endalgi küsimus – millises küsimuses või millisel teemal on mul kõige põletavam vajadus end täiendada, millisel koolitusel sooviksin ise osaleda?

Koolitajana püüame enamasti kas aimata koolitatavate soove või siis  luua vajaduse mingi koolituse järele. Minu koolituste teemad on enamasti sündinud aja jooksul vajadustepõhiselt. Kuid see ei tähenda, et kõiki teemad on alati aktuaalsed ning vajadus kõikide koolituste järele olemas. Ajad muutuvad, vajadused muutuvad.

Et teha antud küsimust enda jaoks pisut lihtsamaks küsin Sinu käest, millist minu poolt pakutavat koolitust Sina kõige enam sooviksid. Ei hakka ma Sulle kohe müügitööd tegema, selle küsimuse eesmärk on kaardistada hetkeolukorda ja selekteerida minu sihtrühma ootusi.

Et vastamine ladusamalt läheks teeme nii, et kui saadad mulle oma ettepanekud koolituste osas, milleks oskaksin Sind aidata või mis aitaks mul koolitajana tabada nö sihtturu ootusi, saad minu käest tänutäheks TASUTA minu investeerimisõpiku!